ВНИМАНИЕ !!!   Метеоролошките податоци се собираат и објавуваат на аматерска основа. Ниту една информација добиена на овој вебсајт не е наменета за оперативна употреба, планирање на лет или било која друга сериозна работа. Ниту една информација содржана на овој вебсајт не е официјално потврдена ниту гарантирана. Авторот не презема никаква одговорност за било каква штета која евентуално би настанала поради користење на објавените податоци.

 

Contact

Автор: Дамјан Богдановски

 

Сите права се задржани. Употребата на било кој од објавените податоци без дозвола на авторот е забранета. Copyright: Damjan Bogdanovski 2007. All Rights reserved.